Öğretim Programları

LİSANSÜSTÜ DERSLER

Çevre Mühendisliğinin yüksek lisans veya doktora proramına kayıt yaptıran öğrenciler 21 kredilik ders almak zorundadır. Öğrenciler bu kredileri aşağıda verilen zorunlu ve seçmeli derslere kayıt yaptırarak tamamlayabilirler.

 

Ders Kodu

Ders Adı

TPK

ÇEV10

Yeterlik

0

ÇEV500

Seminer

020

ÇEV501

Çevre Yönetimi

303

ÇEV502

Enerji ve Çevre

303

ÇEV505

Temel Çevre Sağlığı

303

ÇEV506

Çevresel Jeoloji

303

ÇEV508

Çevresel Güvenlik Mühendisliği

303

ÇEV509

Çevre Mikrobiyolojisi

303

ÇEV512

Çevre Hukuku

303

ÇEV514

Türkiye Çevre Sorunları

303

ÇEV518

Temel Su Kimyası

303

ÇEV519

Su Kalitesinin Yönetimi

303

ÇEV520

Küçük Yerleşimleri İçin Atıksu Arıtma Sistemleri

303

ÇEV521

Yeraltısuları ve Çevre Kirliliği

303

ÇEV523

Proses Tasarımı

223

ÇEV524

Anaerobik Arıtma Prosesleri

303

ÇEV527 Çevre Sorunları Açısından Türkiye Kıyıları 303

ÇEV528

Tehlikeli Atık Yönetimi

303

ÇEV529

Su Kalitesi Kontrolünde Kullanılan Fiziksel-Kimyasal Prosesler

303

ÇEV530

Tehlikeli Atık Arıtımı

303

ÇEV531

İklim Değişikliğinin Çevresel Etkileri

303

ÇEV534

Çevre Mühendisliğinde İstatistiksel Yöntemler

303

ÇEV535

Hava Kirliliği Kontrolü

303

ÇEV536 Atmosfer Kimyası 303
ÇEV537 Çevre Mühendisliği Uygulamalarında Hesaplama Yöntemleri 303
ÇEV538 Çevre Mühendisliği Prensipleri 303

ÇEV600

Seminer

020

ÇEV601

Yeraltı Suyu ve Toprak Kirliliği

303

ÇEV602

Çevre Kimyası

404

ÇEV603

Çevresel Etki Değerlendirmesi

303

ÇEV604

Atıksu Arıtımı I

303

ÇEV608

Çevresel Modelleme

303

ÇEV609

Katı Atık Yönetimi

324

ÇEV611

Çevre Ekonomisi

303

ÇEV615

Ekolojik Dengeli ve Sürekli Ekonomiler

303

ÇEV619

Arıtma Tesislerinin İşletilmesi

303

ÇEV620

Endüstriyel Kirlilik

303

ÇEV800

Özel Konular

400

ÇEV900

Özel Konular

500

 

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ DERS İÇERİKLERİ

Seminer (ÇEV 500):Öğrencinin literatür araştırması yaptığı bir konuyu 20 dakikalık bir süre zarfında sunması ve sorulara gerekli yanıtları vermesi gerekmektedir.

Çevre Yönetimi (ÇEV 501):Çevre yönetimi tanımları; çevre yönetimi kavramının çevre sorunlarının azaltılması açısından önemi; uluslararası çevre gündeminde çevre yönetimi ile ilgili gelişmeler ve bu gelişmelerin Türkiye'ye yansıması; Türkiye'de çevre sorunlarına ve çevre yönetimine yaklaşımlar; kalkınma planları, Ulusal Çevre Eylem Planı; Türkiye'de su yönetimi, Dünya'da ve Türkiye'de çevre yönetimi uygulamalarına örnekler.

Enerji ve Çevre (ÇEV 502): Küresel enerji kullanımı ve temini; enerji değişiminin termodinamik prensipleri; elektrik enerjisinin üretilmesi, iletimi ve depolanması; fosil ve nükleer yakıtlı güç santralları; yenilenebilir enerjiler; ulaştırma ve araç emisyonları; fosil yakıtlarının kullanımının çevresel etkileri; küresel ısınma

Temel Çevre Sağlığı (ÇEV 505): Çevre Sağlığının Tanımı, Konuları ve Özellikleri; İçme ve Kullanma Suları; Katı ve Sıvı Atıklar; Kirlilik, Çevre Sağlığı ve Ekoloji; Besin Sanitasyonu; Hava Kirliliği; Gayri Sıhhi Müesseseler; Çevre Sağlığı İle İlgili Temel Teorik Ve Pratik Bilgilerin Verilmesi; Uygulamaya Yönelik Bilgilerin Tartışılması.

Çevresel Jeoloji (ÇEV 506):Çevre Sorunlarının Jeolojik Nitelikleri, Çevre Kirlenmesi Sorunlarının Çözümü İçin Gerekli Jeolojik Veriler; Jeolojinin Çevre Sorunlarına Uygulanması; Doğal Kaynakların Çıkarılması; Su Temini; Kirlenme; Atıkların Bertaraf Edilmesi; Yerkaymaları (Heyelanlar), Taşkınlar; Arazi Kullanım Planlanması Kirlenmeden Arınmış Jeolojik Çevrelerin Dizaynı.

Çevresel Güvenlik Mühendisliği (ÇEV 508):Çevre Kavramı; İnsan-Çevre Etkileşimi; Çevre Kirlenmesinin Sınıflandırılması; Zehirli Atık Üreten Proses Ve Teknolojiler; Alternatif Temiz Teknolojiler; Katı, Sıvı Ve Gaz Atıkların Arıtım Ve Uzaklaştırma Prosesleri; Çevresel Güvenlik Mühendisliğinin Tanımı Ve Kapsamı; Çevresel Etki Ve Güvenlikle İlgili Verilerin Toplanması, Değerlendirilmesi Ve Projeksiyonu.

Çevre Mikrobiyolojisi (ÇEV 509): Organik Ve İnorganik Kirleticilerin Oluşturduğu Mikrobiyal Değişimler, Fosfor Ve Azotun Ötrofikasyonda Rolü, Organik Madde Degradasyonun Enerjetiği, Denizlerde Hidrokarbonların Biodegradasyonu, Kirliliğin Mikrobiyal Parametreleri, Biyolojik Oksijen İhtiyacı, Koliform Sayımının Su Kalitesi Ölçütü Olarak Kullanımı, Kirlilik Kontrolünde Mikrobiyolojik Yaklaşımlar.

Çevre Hukuku (ÇEV 512):2872 Sayılı Çevre Kanunu; Yönetmelikler, Tebliğler, İlgili Kanunlar Ve Mevzuat; Çevre Kanunu'nun Uygulamaları, Mahkeme Kararları

Türkiye Çevre Sorunları (ÇEV 514):Hava Su Ve Toprak Kirliliği; Sanayi Ve Kentlerden Kaynaklanan Kirlilik; Bölgeler İtibariyle Kirliliğin Durumu, Öncelikli Sorunlar.

Temel Su Kimyası (ÇEV 518):Suyun özellikleri, doğal suların bileşenleri ve bu bileşenleri kontrol eden doğal süreçler, temel kavramlar. İnsan kaynaklı etkiler sonucunda doğal sularda oluşan kimyasal değişiklikler, Kimyasal kinetik, kimyasal denge, asid / baz, kompleksleşme, çökelme/ çözünme ve yükseltgenme/ indirgenme reaksiyonları.

Su Kalitesinin Yönetimi (ÇEV 519):Temel konular; Kalite değişim sistemleri; Evsel ve endüstriyel kullanım sonucu kalite değişimi; Tarımsal kullanım sonucu kalite değişimi; Yüzeysel ve yeraltı suları ve bu kaynakların kalitesini etkileyen faktörler; Göller; Ötrofikasyon (nütrientlerin etkisi); Denizlerde Kirlilik; Haliçlerde su kalitesinin önemi; Su kalitesi yöntemindeki kriter ve standartlar; Mühendislik açısından su kalitesinin yönetimi; Su kalitesinin kontrolu; Yüzeysel sularla seyreltme yoluyla kalite kontrolu; Atıkların deniz ve haliçlere deşarjı.

Küçük Yerleşimleri İçin Atıksu Arıtma Sistemleri (ÇEV 520):Küçük Yerleşimlerde Su Kirliliği Kontrolu; Başlıca Dizayn Parametreleri; Hidrolik Dizayn; Akım Dengeleme; Pompalama, Debi Ölçümleri; Numune Alma; Foseptik Tanklar; Atıksuların Arazide Bertarafı; Ön İşlemler, Izgara, Kum Tutucu, Gres ve Yağ Tutucular, Çökeltme; Aktif Çamur Prosesi, Paket Arıtma Sistemleri, Genel Dizayn Parametreleri; Biyofilm Sistemleri, Damlatmalı Filtre, RBC; Stabilizasyon Havuzları; Yapay Sulakalan Sistemleri; Çamur Arıtımı, Yoğunlaştırma, Aerobik ve Anaerobik Stabilizasyon, Çamur Suyunun Alınması; Dezenfeksiyon.

Yeraltısuları ve Çevre Kirliliği (ÇEV 521):Yeraltısuyu Kalite Standartları; Yeraltısularının Kalite Değişimine Etki Eden Faktörler; Evsel, Kentsel, Endüstriyel Ve Zirai Atık Sular Ve Bu Atıkların Yol Açtığı Çevre Kirliliği; Kirleticilerin Yeraltında Hareket Mekanizmaları Ve Hidrokimyasal Özellikleri.

Proses Tasarımı (ÇEV 523): Proses akım diyagramlarının geliştirilmesi, gerekli enstrümantasyon ve kontrollerin şema üzerinde gösterilmesi, milli ve milletler arası kabul edilmiş çizim standartlarının kullanılması ve bu çizimle beraber kullanılacak olan prosesin ve enstrümantasyon ve kontrolü tanımlayacak metinlerin yazılması.

Anaerobik Arıtma Prosesleri (ÇEV 524): Anaerobik proseslerin biyokimyası ve mikrobiyolojisi; işletme parametrelerinin anaerobik arıtma üzerindeki etkileri; aerobik sistemlerle karşılaştırma; anaerobik kontak reaktör; yukarı akışlı çamur yataklı reaktörler, anaerobik filtreler, akışkan yataklı filtreler, anaerobik çamur arıtımı; endüstriyel suların anaerobik olarak arıtımı.

Çevre Sorunları Açısından Türkiye Kıyıları (ÇEV 527): Ekosistem bileşenleri, deniz ortamı, tatlı sular, su kirleticileri; kıyılarımızda termal kirlilik, hava kirliliği, toprak kirliliği radyoaktif kirlilik, çevre kirliliğinin önlenmesi, tartışmalar.

Tehlikeli Atık Yönetimi (ÇEV 528):Temel tanım ve yaklaşımlar, ulusal ve uluslar arası yönetmelikler, tehlikeli atıkların alıcı ortamlardaki davranışları, toksik etkiler ve standart oluşturma işlemleri, tehlikeli atık kaynakları, arıtım ve bertaraf yöntemleri, kirlilik önleme, atık minimizasyon, geri dönüşüm, medikal ve radyoaktif atıklar, tehlikeli atıkların depolanması ve taşınımı.

Su Kalitesi Kontrolünde Kullanılan Fiziksel-Kimyasal Prosesler (ÇEV 529):Su ve atıksu kalite problemleri, işlemlerin temel prensipleri, koagülasyon, yumaklaştırma, kimyasal çökeltme, fiziksel çökeltme, filtrasyon, aktif karbon adsorpsiyonu, gaz transferi, dezenfeksiyonu, kimyasal oksidasyon, çamur arıtımı, korozyon kontrolü. İşlemlerdeki mekanizmalar ve tasarım kriterleri, işletme problemleri, bilimsel araştırma boyutları.

Tehlikeli Atık Arıtımı (ÇEV 530):Tehlikeli atık tanımı, karakterizasyonu, kaynakları, işlemler; hava ve buhar ile soyma, ekstraksiyon, toprak yıkama, adsorpsiyon, iyon değişimi, ozonlama, katalitik oksidasyon, yaş hava ve süperkritik oksidasyon, klorsuzlaştırma, çökeltme, yakma ve diğer temel yöntemler, proseslerin seçilme kriterleri.

İklim Değişikliğinin Çevresel Etkileri (ÇEV 531):İnsan etkinlikleri ve küresel iklim değişikliği; sera gazları ve aerosoller; küresel iklimde ve deniz seviyesinde gözlenen değişimler; iklim senaryoları; Türkiye ikliminde gözlenen değişimler; iklim değişikliğinin etkileri; stratosferdeki ozon incelmesi; küresel iklim sisteminin korunması; iklimsel gözlem dizilerinin istatistiksel analizi.

Çevre Mühendisliğinde İstatistiksel Yöntemler (ÇEV 534): Çevresel problemler ve istatistik, çevresel verilerin karakterizasyonu, güvenilirlik aralığı, outlier verilerin belirlenmesi, normal - log normal dağılım, hipotez testi, regresyon ve korelasyon  analizi, parametrik veya non-parametrik çoklu karşılaştırma testleri (ANOVA).

Hava Kirliliği Kontrolü (ÇEV 535): Hava kirliliği kaynakları, Emisyon Hesaplamaları, Hava Kirliliği Kontrolü İçin Meteoroloji, Partiküler Madde Kontrolü, Uçucu Organik Bileşiklerin Kontrolü, Kükürtlü Bileşiklerin Kontrolü, Azotlu Bileşiklerin Kontrolü, Motorlu Taşıtların Emisyonlarının Kontrolü.

Atmosfer Kimyası (ÇEV536): Atmosfer, Atmosferik Kütle Transfer, Meteoroloji Ve Hava, Atmosferdeki Kimyasal Ve Fotokimyasal Reaksiyonlar, O, N, CO2, Su Ve Partiküllerin Reaksiyonları, Atmosferdeki Partiküller, İnorganik Gaz Kirleticileri, Organic Hava Kirleticileri, Fotokimyasal Duman, Atmosferin Antropogenik Değişimi, Ozon Tabakası İncelmesi, Asit Yağmurları, Sera Gazları Ve Küresel Isınma.


Çevre Mühendisliği Uygulamalarında Hesaplama Yöntemleri (ÇEV537): Matlab Kullanımına Giriş, Çevre Mühendisliğinde Doğrusal Denklemleri İçeren Problemler Ve Çözümleri (Doğrudan Ve İteratif Çözüm Metodları), Polynomial Denklem Oturtma Ve Numerik İntegral Uygulamaları, Çevre Problemlerinde Türev Kavramı, Sıradan Diferansiyel Denklemleri İçeren Çevre Problemleri, Populasyon Problemleri, Kısmi Diferansiyel Denklemler.


Çevre Mühendisliği Prensipleri (ÇEV538): Çevre mühendisliği tanımları ve ilişkileri, Çevresel riskler ve değerlendirmeler, ekosistemlerde enerji ve kütle akışları, su temini; yer altı ve yüzey su kaynakları, su dağıtımı, su, atıksu ve çamur arıtımı; fiziksel ve kimyasal prensipler, kütle transferi ve korunumu, reaksiyon kinetikleri, reaktörler, mühendislik boyutlandırmaları ve birimleri, kanalizasyon sistemleri, noktasal olmayan kaynaklı su kirliliği, katı atık bertarafı, tekrardan kullanımı, geri kazanımı.

Seminer (ÇEV 600) : Öğrencinin literatür araştırması yaptığı bir konuyu 20 dakikalık bir süre zarfında sunması ve sorulara gerekli yanıtları vermesi gerekmektedir.

Yeraltı Suyu Ve Toprak Kirliliği (ÇEV 601): Yeraltısuyu Kirliliğinin Tanımı; Su Kalitesi Standartları Ve Yeraltısularının Kalite Sınıflaması; Yeraltısuyu Kirliliğinin Kaynakları; Kirleticilerin Taşınması; Kirleticilerin Hidrokimyasal Davranışları; Yeraltısuyu Kirliliğine İlişkin Parametrelerin Ölçümü; Yeraltısuyu Kirliliğinin Önlenmesi Ve Giderilmesi; Toprağın Tanımı, Yapısı Ve Özellikleri; Toprak Kirliliğinin Tanımı Ve Kirliliğin Kaynakları; Kirleticilerin Topraktaki Taşınımı, Kimyasal Ve Fiziksel Süreçler; Toprak Kirliliğinin Araştırılması Ve İncelenmesi; Toprak Kirliliğinin Giderilmesi; Çeşitli Sektörlere Ait Uygulamalar.

Çevre Kimyası (ÇEV 602):Çevre Yönetiminin Fizikokimyasal Süreçleri; Hava Ve Su Kirlenmesinin Denetlenmesi Ve Atık Proseslerinin Fiziksel Ve Kimyasal Prensiplerinin Analizi; Proses Dinamiği; Sedimantasyon, Koagülasyon, Filtrasyon, Adsorbsiyon, Absorbsiyon, Oksidasyon; Pestisitler; Hava Kirlenmesi; Radyoaktif Kirleticiler; Su Kirlenmesi; Katı Atıkların Atılması.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇEV 603):Tanımı, Tarihçesi Ve Gelişimi; Çevre Yönetimi İçindeki Yeri Ve Önemi; Uygulanma Süreci; Çevresel Etki Değerlendirme Raporu; Uluslararası Kuruluşlar Ve Diğer Ülkelerde Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulamaları; Çevre Kanunu'nun 10. Maddesi Ve Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği'nin Esasları; Türkiye'den Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulamaları.

Atıksu Arıtımı I (ÇEV 604): Atıksuların sınıflandırılması, Özellikleri, Analizleri; Fiziksel ve Kimyasal Atıksu Arıtım Yöntemleri; Ön İşlemler; Izgara, Kum Tutucu, Çökelme ve Prensipleri; Biyolojik Arıtımın Temelleri; Biyolojik Reaksiyon Kinetikleri; Aerobik Arıtma Yöntemleri, Aktif Çamur Sistemi ve Modifikasyonları, Damlatmalı Filtreler; Stabilizasyon Havuzları; Nütrient Giderimi; Çamur Stabilizasyonu.

Çevresel Modelleme (ÇEV 608): Temel Kavramlar, Parametreler Ve Analitik Yaklaşımlar; Su Kirliliğinin Sebepleri; Hidroloji Kirlenme İlişkisi; Kütle Taşınım Mekanizması Ve Temel Kütle Taşınım Mekanizması Ve Temel Kütle Taşınım Eşitlikleri; Hidrodinamik Dispersiyon; Kimyasal Retardasyon; Advektif, Dispersif ve Diffüz Akış; Başlangıç ve Sınır Koşulları; Taşınım Modelleri Ve Çözüm Teknikleri.

Katı Atık Yönetimi (ÇEV 609):): Katı Atık, Tanımlaması, Sınıflandırması, Toplanması; Ayıklama Ve Transfer İstasyonları; Kompostlama; Yakma; Değerlendirme; Düzenli Depolama; Tehlikeli Atıklar; Hastahane Atıkları; Belediyelerin Sorunlarına Yaklaşımlar.

Çevre Ekonomisi (ÇEV 611): Ekonomik Görünüm ve Çevre; Üretim, Enflasyon ve Ticaret Üzerindeki Etkileri; Çevre Yönetimi; Çevre Politikasının Endüstriyel Yenilikler Üzerindeki Etkisi; Çevre Politikasının Yararları; Daha Yararlı ve Etkili Çevre Politikalarının Uygulanması; Çevre Yönetiminin Gelecek İçin Alınması Gereken Tedbirler.

Ekolojik Dengeli Ve Sürekli Ekonomiler (ÇEV 615):Gelecek İçin Ekolojik Dengeli Ekonomi Ve Stratejiler; Çevresel Ekonomik Değerler; Gelişen Dengeli Ulusal Yöntemlerin İskeleti Olarak Ekolojik Ekonomi; Doğa Ve Pazar Mekanizmasını Kullanarak Planlama; Yeşil Ekonominin Özellikleri; Ekonomik Cazip Politikalar Ve Süreklilik; Çevre Yönetimi İçin Yeni Yöntemler; Uluslararası Boyutlar.

Arıtma Tesislerinin İşletilmesi (ÇEV 619): Atıksulardan Numune Alma, İşletme Problemleri; Tesis Kontrolu, Akım Ölçümleri (Boru Ve Açık Kanallarda); Atıksuların Özellikleri; Atıksuların Terfisi (Pompalama); Izgaralar-Kum Tutucular, Çökeltme Havuzları Ve İşletme Problemleri; Damlatmalı Filtreler, İşletilmesi Ve İşletme Problemleri; Aktif Çamur Sistemi, Modifikasyonları, İşletme Problemleri; Stabilizasyon Havuzları (Havalandırmalı-Havalandırmasız), İşletme Problemleri; Çamurun Terfisi, Anaerobik Çamur Çürütme, Yoğunlaştırma Ve İşletme Problemleri; Tesisin İşletme Kayıtlarının Tutulması, Tesisin Verimi Ve Bakımı İle İlgili Kayıtların Tutulması.

Endüstriyel Kirlilik (ÇEV 620): Temel atıksu karakterleri, endüstrilerin atıksu özellikleri, gıda endüstrisi, kağıt endüstrisi, metal endüstrisi, diğer endüstriler, endüstriyel atık su arıtım metotları.

Özel Konular (ÇEV 800): Yüksek lisans öğrencilerinin ihtisas ve uzmanlık isteyen alanlarda seçtiği konularda yapılan teorik çalışmaları ve uygulamaları içerir. Bu dersler, fakültelerin kendi alanlarında uzmanlaşmış üyeleri ve öğretim görevlisince yapılır.

Özel Konular (ÇEV 900): Sadece doktora öğrencileri tarafından seçilecek olan bu ders ileri ve orjinal konuları içerir. Bu kapsamda doktora öğrencisi, bilimsel makale, yayın analiz ve sentezleri yapmak, verilen konularda araştırmalarda bulunmak ve raporlar hazırlamak konularında danışmanı olan öğretim üyesinin denetiminde çalışır.
Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe-ANKARA
Yer Bilimleri Binası, 2. kat
Tel: (312) 2977800 - Fax: (312) 2992053
cevremaster@hacettepe.edu.tr