Genel Bilgiler

STAJ İLKELERİ

Staj programının temel amacı, lisans öğrencilerinin çevre mühendisliği alanında mesleki deneyim kazanmalarının sağlanması ve öğrencilerin teknolojik gelişmeleri, uygulamaları işletmelerde ve araştırma laboratuvarlarında görerek mühendislik pratiklerini geliştirmelerinin sağlanmasıdır.

 

1. Staj Süresi ve Dönemleri

 • Öğrenciler öğrenimleri boyunca en az 40 iş günü staj yapmak zorundadırlar.
 • Stajların kesintisiz en az 20’şer iş günü olarak iki farklı alan ve kurum veya işletmede yapılması gerekmektedir.
 • Stajlar için bir iş günü en az sekiz saatlik çalışmanın yapıldığı günlerdir. Staj sırasında öğrenci bir haftada en fazla altı gün çalışabilir.
 • Staj yapılan işletmede Cumartesi günleri de çalışılıyor ise, işyerinin Cumartesi günü de çalışıldığına dair imzalı ve mühürlü bir belgenin staj belgeleri ile birlikte teslim edilmesi zorunludur.
 • İlk staj (CEV 310) 4. yarıyılın sonunda ve ikinci staj ise (CEV 410) 6. yarıyılın sonunda yapılacaktır. Düzensiz (irregular) öğrencilerin staja başlama durumları Bölüm Staj Koordinatörlüğü tarafından incelendikten sonra karar verilecektir.
 • Yatay geçiş yapan öğrencilerin gelmiş oldukları okulda yapmış olabilecekleri staj veya stajlar Bölüm Staj İlkeleri çerçevesinde Bölüm Staj Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilir. Yapılmış olan stajlar uygun bulunmazsa öğrencinin bu stajlarını tekrarlaması istenebilir.
 • Öğrenciler zorunlu stajlarını eğitim-öğretim (ders ve genel sınav) dönemleri dışında yapabilir. Bu nedenle yaz döneminde ders alınıyorsa yaz okulu ders ve sınav dönemi ile staj tarihleri çakışamaz. Çakışma durumunda öğrencinin yaptığı staj zorunlu staj kapsamından çıkartılır.
 • Resmi tatiller staj süresine dahil edilemez ve tatil günleri hesaba katılarak staj başlangıç ve bitiş tarihleri ayarlanmalıdır.
 • Stajlara devam zorunludur.
 • Öğrenci, staj süresince zorunlu olmadıkça izin alamaz. Staj esnasında rapor veya zorunlu izin alan öğrenci izin veya rapor alınan gün sayısı kadar stajını staj sonunda tamamlar.
 • Çift anadal yapan öğrencilerin ikinci anadal programındaki stajları ilgili bölümün staj koordinatörlüğü tarafından değerlendirilir. Kendi anadalındaki stajın bir kısmı veya tamamının ikinci anadalında kabul edilme koşulları her iki bölümün staj koordinatörlüğünün ortak değerlendirmesi sonucunda karara bağlanır ve Fakülte Dekanlığı’na bilgi verilir.

 

2. Staj Yapılabilecek Kurum veya İşletmeler

 • Her iki zorunlu staj için yurt içi veya yurt dışından bir kuruluş seçilebilir.
 • Staj yapılacak kuruluşun bulunması tamamıyla öğrencinin sorumluluğundadır.
 • Stajlar öğrenci tarafından tercih edilen ve bölümce uygun görülen kamu kurumunda veya özel sektör işletmelerinde yapılır.
 • Öğrenci staj yapılacak yerin seçiminde, kendisine mesleki gelişimi açısından faydalı olabilecek en donanımlı kurum veya işletmeyi staj yeri olarak tercih etmelidir.
 • Staj yapılacak işletmeler çevre mühendisliği ve teknolojisi alanlarından en az birinde faaliyet gösteren veya bu alan ile ilgili bir birime sahip olmalıdır. Bu alanlar; su ve/veya atıksu arıtma teknolojileri, hava kirliliği ve kontrolü, katı ve tehlikeli atıkların yönetimi, gürültü kirliliği kontrolü, çevre yönetimi ve çevresel etki değerlendirmesi gibi çevre mühendisliği kapsamına giren her türlü projelendirme ve kalite çalışmaları olarak sıralanabilir.
 • İlk staj (CEV 310) yeri olarak çevresel parametrelerin ölçüm ve analizlerinin yapıldığı laboratuvarlar veya arıtım tesisi olan kurum ve işletmeler; ikinci stajda (CEV 410) ise çevresel proje tasarımlarının gerçekleştirildiği kurum ve işletmelerin seçilmesi önerilmektedir.
 • Staj yapacak öğrencinin, ilgili kurum veya işletmenin tüm yasal ve yönetimsel kurallarına uyması zorunludur.
 • Staja başlayan öğrenci, Bölüm Staj Koordinatörlüğü’ne bilgi vermeden ve onay almadan staj yerini değiştiremez, değiştirdiği takdirde yapılan staj geçersiz sayılır.

 

3. Staj Öncesi Yapılması Gereken İşlemler

 • Bahar döneminin başında, staj yapacak öğrenciler öncelikle Bölüm Staj Koordinatörlüğü’ne transkriptleri (onaylı olmak zorunda değildir) ile başvurup, staj yapabileceklerine dair onay aldıktan sonra staj yapmak istedikleri kurum veya işletmeleri araştırmaya başlamalılardır.
 • Bölüm Staj Koordinatörlüğü tarafından onaylanan kurum veya işletmeler “Staj Yapılabilecek Kurum ve İşletmeler” dokümanında listelenmiş ve bölümün web sitesinde duyurulmuştur.
 • Staj yapılması düşünülen kurum veya işletme daha önceden Bölüm Staj Koordinatörlüğü tarafından onaylanmış olan kurum veya işletmelerden değil ise bu kuruluşun staja uygunluğunun değerlendirilmesi için gerekli belgeler (şirket profili, ürünleri, atık arıtımı ile ilgili prosesleri gibi) ile birlikte “Staj Yapılacak Kurum veya İşletme Değerlendirme Formu” doldurularak staj koordinatörlüğüne başvurulması gerekmektedir. Kurum veya işletme staj için uygun bulunursa “Staj Yapılabilecek Kurum ve İşletmeler” listesine eklenerek bölümün web sitesinde duyurulur.
 • Öğrenci staj yerini bulduktan sonra kendisi ve işyeri tarafından doldurulup imzalanan İş Yerine Başvuru ve Kabul Formu”nu Bölüm Staj Koordinatörlüğü’ne en geç Mayıs ayı ortasında teslim etmelidir.
 • Öğrenci kendi durumuna uygun olarak “Beyan Taahhütname - Sağlık Hizmeti Alan” veya “Beyan Taahhütname - Sağlık Hizmeti Almayan” formlarından birini doldurup, nüfus cüzdanı fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğrafı Bölüm Staj Koordinatörlüğü’ne staja başlama tarihinden en az 20 gün önce teslim etmesi gerekmektedir.

4. Staj Sırasında Yapılması Gereken İşlemler

 • Öğrencilerin staj dönemleri sırasında günlük aktivitelerin özetinin tutulduğu Staj Günlüğü hazırlaması gerekmektedir.
 • Öğrencinin, staja başladığı günden itibaren gün bazında çalışılan bölümün adını, bu bölümde kendisine verilen ve yerine getirdiği görev ve sorumlulukları maddeler halinde bu günlüğe kaydetmesi beklenir.
 • Staj Günlüğü verilen format doğrultusunda hazırlanır ve staj sonunda ilgili birimin yetkilisi tarafından imzalanır.
 • Staj Günlüğünde en az iş günü kadar normal sayfa kullanılması zorunludur.

  5. Staj Sonunda Yapılması Gereken İşlemler

 • Staj sonunda öğrencinin genel davranışları ve çalışma durumunun değerlendirilmesini amacıyla “Stajyer Değerlendirme Formu” hazırlanmıştır.
 • Stajyer Değerlendirme Formu, öğrenci stajını tamamladıktan sonra ilgili birimin yetkilisi tarafından doldurulup imzalandıktan sonra kapalı ve mühürlü/kaşeli zarf içerisinde Bölüm Staj Koordinatörlüğü’ne posta ile iletilir. Bu formun stajı izleyen ders döneminin ilk ayı içinde Bölüm Staj Koordinatörlüğü’ne ulaşmış olması gerekmektedir.
 • Staj Günlüğü” de aynı şekilde staj yapılan kurumdaki yetkili tarafından incelenip, her gün için düzenlenen sayfa imzalanıp, kaşelendikten sonra, yetkili tarafından “Staj Günlüğü Değerlendirme Formu” doldurulup imzalanır ve kaşelenir. Bu belge öğrenci tarafından Bölüm Staj Koordinatörlüğü'ne iletilmesi gerekmektedir.
 • Öğrenci, staj sonunda staj kapsamında gerçekleştirdiği çalışmaları içeren bir “Staj Raporu hazırlamakla yükümlüdür.
 • Staj Raporu staj koordinatörlüğü tarafından belirlenen içerik ve formata uygun olarak yazılır.
 • Staj raporları kişiseldir. Aynı rapor birden fazla öğrenci adına hazırlanamaz.
 • Stajyer Değerlendirme Formu”, “Staj Günlüğü”, Staj Günlüğü Değerlendirme Formu ve “Staj Raporu en geç stajı izleyen ders dönemi başlangıcından bir ay sonra Bölüm Staj Koordinatörlüğü'ne teslim edilir. Geç teslim edilen belgeler kabul edilmez ve öğrencinin stajı geçersiz sayılır.
 • Staj bitimini takip eden yarıyılda stajın ders olarak (CEV310 veya CEV 410) kodlanması gerekmektedir.
 •  

  6. Stajın Değerlendirilmesi

 • Stajyer Değerlendirme Formu”, “Staj Günlüğü”, “Staj Günlüğü Değerlendirme Formu ve “Staj Raporu”nu belirlenen formatta, eksiksiz ve zamanında teslim eden öğrencilerin Staj Koordinatörlüğü’nce belirlenen danışmanlar tarafından stajlarının değerlendirilmesi bir ay içinde yapılır.
 • Bu belgeleri belirlenen formatta, eksiksiz veya zamanında teslim etmeyen öğrenci başarısız olarak değerlendirilir ve staj görevi gerçekleştirilmemiş sayılır.
 • Staj Raporunun puanlama kriterleri aşağıda verilmiştir:

   

                      Çizelge 1: Staj Raporu’nun Puanlaması

  Kriter

  Yüzdesi

  Raporun Görselliği

  10

  Raporun Yazım Dili

  10

  Raporun İçeriği

  80

   

   

  Staj Günlüğü ile Uygunluk

  20

  Özet

  5

  Giriş

  5

  Kurum Bilgileri

  5

  Analiz

  30

  Sonuç

  15

   

   

  Toplam

  100

   • Çizelge 1’de verilen puanlamaya göre 70 ve üzerinde puan alan öğrenci raporları başarılı sayılır.
   • Eğer öğrencinin staj raporu 70 puanın altında alır ise raporun verilen geri bildirimlere göre revize edilerek iki hafta içinde teslim edilmesi gerekmektedir.
   • Revize edilen raporların başarılı olabilmesi için 70 puanın üstünde olması gerekmektedir.
   • Staj rapor puanı 70 ve üzeri olan öğrencilerde gerekli revizyonları yapıp, staj rapor puanlarını yükseltebilirler.
   • Staj raporunun başarısız sayıldığı durumlarda öğrencinin stajını tekrarlaması gerekir.
   • Staj toplam notu, staj raporuna ek olarak öğrencinin teslim ettiği Stajyer Değerlendirme Formu”, “Staj Günlüğü Değerlendirme Formu ve “Staj Raporundan aldığı puanlar göz önünde bulundurularak verilir.
   •  

    Staj İlkeleri pdf formatında. 

     

     

     

Hacettepe University Environmental Engineering Department
06800 Beytepe-ANKARA
Yer Bilimleri Binasi, 2. kat
Tel: (312) 2977800 - Fax: (312) 2992053
cevremaster@hacettepe.edu.tr
The number of visitors from the date of 01.07.14: [ziyaretci sayisi]